Všeobecné obchodní podmínky a poučení pro klienty

Platnost od: 1.7.2020

Kdo jsme a co děláme.

Naše společnost Kancelář bez hranic s.r.o. je ryze českou společností, jejímž předmětem podnikání je zejména poskytování celé škály služeb v souvislosti s investicemi do nemovitostí, od zastupování v rámci procesu koupě nemovitostí, přes zprostředkování a zajištění financování investičního záměru až po následnou dlouhodobou správu nemovitostí.

Výše uvedené služby zajišťujeme v souladu s pokyny našich klientů na základě písemné plné moci, kterou nám za tímto účelem naši klienti udělují, event. na základě smlouvy o správě majetku.

Výše uvedené služby nejsou vzájemně podmíněny. Klient nás tedy např. může využít jen pro účely koupě nemovitosti s tím, že financování si zajistí sám (či prostřednictvím svého finančního poradce). Výše uvedené má však vliv na cenu našich služeb, jak je uvedeno dále. 

Naše služby poskytujeme transparentně za pevně stanovenou odměnu, která činí:

 • 4% z kupní ceny nemovitosti při zastoupení v rámci procesu koupě nemovitosti, jedná se o jednorázovou odměnu;
 • 2,5% z kupní ceny nemovitosti při zastoupení v rámci procesu koupě nemovitosti za předpokladu, že klient využije po dobu nejméně dvou let od koupě nemovitosti naši službu správy nemovitostí, jedná se o jednorázovou odměnu;
 • 10% z měsíčního nájemného (měsíční nájemné nezahrnuje zálohy za dodávky energií a služeb do předmětu nájmu, zahrnuje v sobě však platby, které nejsou zálohami za dodávky energií a služeb, jako např. fond oprav, poplatek správci, případně jiné fixní platby, které nejsou předmětem vyúčtování) v rámci služby správy nemovitostí, minimálně však 1.000,- Kč měsíčně;
 • 4% z kupní ceny nemovitosti při zastoupení v rámci procesu prodeje nemovitosti, jedná se o jednorázovou odměnu;

Výše stanovená odměna je uvedena bez DPH. K výše uvedené odměně bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Výběr nemovitosti

Samotné koupi nemovitosti předchází fáze výběru vhodné nemovitosti k investici. 

V této fázi na základě preferencí a požadavků našich klientů monitorujeme realitní trh, k čemuž využíváme své vlastní nástroje. V případě, že objevíme nemovitost, která je dle našeho názoru vhodná k investici, zpracujeme kalkulaci potenciálního výnosu a tuto přepošleme klientovi. Pokud klient projeví zájem o koupi, dohodneme osobní prohlídku nemovitosti, o které sepíšeme report a o výsledcích opět informujeme klienta. V případě, že se klient rozhodne pro koupi, nastává již další fáze, tedy fáze koupě nemovitosti.

Veškeré činnosti naší společnosti ve fázi výběru nemovitosti jsou zdarma, a to i přesto, že nám v této fázi již vznikají konkrétní náklady (např. cestovné, čas našich zaměstnanců strávený těmito činnostmi).

Hlavním kritériem výběru nemovitostí vhodných k investici je výstup v rámci kalkulace potenciálního výnosu.

Kalkulace prováděné v této fázi jsou pouze orientační. Naše společnost negarantuje svým klientům výši výnosu, která plyne z kalkulace. Naše společnost rovněž negarantuje, že kupní cena nemovitosti odpovídá ceně tržní a že bude následně potvrzena v rámci odhadu zpracovávaného pro účely vyřízení financování koupě.

Vlastní aktivitě se meze nekladou, klient se na nás může obrátit i v případě, že si sám vybral konkrétní nemovitost ke koupi a požaduje pouze zastoupení v rámci procesu koupě.

 

Koupě nemovitosti

Klíčovým dokumentem ve fázi koupě nemovitostí je plná moc. Plná moc musí obsahovat zmocnění ke všem právním jednáním, která je nutno v rámci koupě nemovitosti učinit. Řádnou plnou moc pro své klienty připravíme.

V návaznosti na zmocnění pak zpravidla dochází k podpisu rezervačních smluv, jelikož většina transakcí s nemovitostmi je realizována prostřednictvím realitních kanceláří, a úhradě rezervační zálohy, která se posléze započte na kupní cenu nemovitostí, a dále podpisu kupních smluv či dalších dokumentů souvisejících s koupí (smlouvy o úschově, předávací protokoly apod.). Od okamžiku rezervace do okamžiku uzavření kupní smlouvy zpravidla uplynou 1-2 měsíce, v této době se sjednává finální obsah kupních smluv a rovněž kupující zpravidla vyřizuje financování koupě, pokud tedy nehradí celou kupní cenu z vlastních zdrojů. Po realizaci koupě je nutné pamatovat na daňovou povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí (4% z kupní ceny), kdy je nutné podat daňové přiznání a zaplatit daň.

Ve fázi koupě nemovitosti vznikají již konkrétní náklady, jako např. náklady související s legalizací (ověření podpisů), vidimací (ověřování listin), překladem cizojazyčných textů, náklady na poštovné, dále je nutno hradit správní poplatek za vklad do katastru, pokud jej v rámci své služby nehradí realitní kancelář, která prodej zprostředkovává, poplatek za převod družstevního podílu, je-li předmětem koupě družstevní podíl, event. poplatek za přepis (registraci nového vlastníka) u správce bytového domu.

Řada našich klientů žije a pracuje v zahraničí, v tomto případě jsou náklady na ověřování podpisů či poštovné násobně vyšší.

Ve fázi koupě nemovitosti musí naši klienti počítat s náklady souvisejícími s ověřováním podpisů (včetně apostily v zahraničí a jejího překladu do českého jazyka) a listin včetně nákladů na poštovné, v rámci udělení plné moci a jejího doručení naší společnosti a dále v rámci uzavření kupních smluv. Dále pokud správní poplatek související s převodem vlastnického práva k nemovitosti na katastru nehradí realitní kancelář, je třeba počítat i s úhradou tohoto správního poplatku. V případě, že je předmětem koupě družstevní podíl, je nutno počítat s poplatkem za převod družstevního podílu, stejně jako s poplatkem za přepis u správce bytového domu. Orientační výše nákladů je specifikována dále.

Přípravu plných mocí, včetně revize veškerých dokumentů souvisejících s koupí, včetně přípravy daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, zajišťujeme pro naše klienty v rámci ceny naší služby.

Běžnou praxí je, že pokud některé náklady, které má jinak hradit klient, uhradí v procesu koupě nemovitostí naše společnost, pak tyto následně klientům přeúčtuje.

V ceně naší služby jsou tyto náklady:

 • příprava plných mocí
 • revize smluv souvisejících s koupí
 • zastupování při procesu koupě nemovitostí 
 • příprava daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

V ceně naší služby nejsou tyto náklady:

 • ověření podpisů a listin
 • překlad apostily do českého jazyka
 • poštovné
 • správní poplatek na katastru
 • poplatek za přepis u správce bytového domu
 • poplatek za převod družstevního podílu
 • příprava daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
 • příprava daňového přiznání k dani z příjmů

Zprostředkování financování

Naše společnost nabízí svým klientům rovněž službu zprostředkování financování v souvislosti s koupí nemovitosti.

Vyřízení úvěru je v rámci celé transakce nejsložitějším a časově nejnáročnějším procesem. Banky vyžadují celou řadu dokumentů k prověření klientů a doložení jejich příjmů. Tato fáze má rovněž kritický význam pro finální podobu celého investičního záměru.

Pokud klient má zájem o naši pomoc s vyřízením úvěru, snažíme se předcházet problémům a již na počátku celé spolupráce, tj. dříve než má klient vybranou konkrétní nemovitost ke koupi, zajistíme tzv. “prescoring” v bance, na jehož základě banka nahlédne do bankovních registrů a registrů dlužníků a provede základní prověření klienta z pohledu bonity. Úspěšný prescoring není garancí následného schválení úvěru, nicméně v případě dostatečné bonity klienta zpravidla nebývá s následným schválením problém.

Pokud úvěr vyřizujeme, je opět klíčovým dokumentem plná moc, která vymezuje rozsah zmocnění. Dále je třeba zajistit množství dokumentů vyžadovaných bankou k prověření klienta a jeho bonity, např. žádosti o úvěr, potvrzení o výši příjmů, výpisy z účtů, prohlášení o daňové rezidenci apod.

Ve fázi zprostředkování financování koupě rovněž vzniká celá řada nákladů, z části totožných s fází koupě, jako např. náklady související s legalizací (ověření podpisů), vidimací (ověřování listin), překladem cizojazyčných textů, náklady na poštovné, a z části pak zcela nových, specifických právě pro oblast financování. Jedná se tedy o různé poplatky související s vyřízením úvěru (poplatky za vyřízení úvěru, za čerpání, za expresní čerpání apod.), včetně poplatku za zpracování znaleckého posudku pro účely zjištění zástavní hodnoty kupované nemovitosti, včetně správního poplatku za vklad zástavního práva do katastru nemovitosti. V praxi banky zpravidla “odpouští” poplatek za vyřízení úvěru. Rovněž je někdy možné vyhnout se poplatku za zpracování znaleckého posudku, a to v případě, kdy lze zajistit odhad zástavního hodnoty nemovitosti v rámci tzv. interního odhadu.

Jak již bylo uvedeno, řada našich klient žije a pracuje v zahraničí, proto i pro fázi financování platí, že náklady související s vyřízením úvěru u těchto osob jsou násobně vyšší. Zejména v případě, kdy klient není schopen zajistit potvrzení o výši svého příjmu na formulářích příslušné banky, které jsou k dispozici ve více jazykových mutacích, které banka automaticky akceptuje, je nutné doložit příjmy jiným způsobem, tj. doložením pracovní smlouvy, potvrzení o příjmu apod. Tyto listiny je nutné pak přeložit do českého jazyka, přičemž náklady s tím související jsou poměrně vysoké.

V rámci zprostředkování financování musí klient počítat s obdobnými náklady jako ve fázi koupě, tj. náklady v souvislosti s ověřováním podpisů a listin včetně překladu apostily, náklady na poštovné, dále správní poplatek za vklad zástavního práva, které je zřizováno k zajištění úvěru.

V ceně naší služby jsou tyto náklady:

 • příprava plných mocí
 • zajištění administrativní agendy spojené se schválením úvěru, uzavřením smlouvy o úvěru a jeho čerpáním 

V ceně naší služby nejsou tyto náklady:

 • ověření podpisů a listin
 • překlad apostily do českého jazyka
 • poštovné
 • správní poplatek na katastru 
 • poplatek za vyřízení úvěru
 • náklady související s čerpáním úvěru (vč. expresního čerpání)
 • znalecký posudek pro účely stanovení zástavní hodnoty nemovitosti 
 • náklady související s překladem dokladů potvrzujících příjem klienta

Naše společnost svým klientům negarantuje, že jim bude schválen úvěr k financování koupě (a to ani v případě kladného výsledku tzv. “prescoringu”). Rozhodování o poskytnutí či neposkytnutí úvěr je výhradně v kompetenci příslušné banky. 

Naše společnost svým klientům dále negarantuje poskytnutí úvěru ze strany banky za konkrétních podmínek. Rozhodování o podmínkách úvěru je výhradně v kompetenci příslušné banky.

Naše společnost dále svým klientům negarantuje potvrzení zástavní hodnoty kupované nemovitosti ve výši kupní ceny. Posouzení zástavní hodnoty nemovitosti je výhradně v kompetenci příslušného znalce. 

Pokud si klient vyřizuje financování sám či prostřednictvím svého finančního poradce, jsme připraveni mu poskytnout veškerou potřebnou součinnost, která bude od nás vyžadována pro úspěšné vyřízení financování.

Běžnou praxí je, že pokud některé náklady uhradí v procesu zprostředkování financování koupě naše společnost, pak tyto následně klientům přeúčtuje.

Správa nemovitosti

Fáze správy nemovitostí je fází finální a z hlediska časového i nejdelší a nejnáročnější.

Hlavním cílem je zajistit dlouhodobý a stabilní pronájem nemovitosti, který generuje zisk v podobě nájemného a tedy zhodnocuje investici jako takovou.

V rámci běžné správy nemovitostí zpravidla nevznikají zásadní finanční náklady. V této fázi výrazně narůstá administrativní agenda v podobě smluvní dokumentace v souvislosti s pronájmem nemovitostí, správného nastavení plateb a rozúčtování nákladů souvisejících s užíváním nemovitostí a řádného vedení a aktualizace administrativního systému naší společnosti.

Naše pozornost se soustředí zejména na správný výběr nájemců nemovitostí. Snažíme se předcházet případným problémům s placením nájemného, proto od zájemců o nájem námi spravovaných nemovitostí vyžadujeme vyplnění dotazníků (“odkaz”) a dále si zájemce prověřujeme v dostupných databázích. Lustrace osob je zpoplatněna, tyto náklady hradí naše společnost.

V případě problematických nájemců se snažíme aktivně řešit nastalou situaci a rovněž činíme kroky k efektivnímu vymáhání pohledávek plynoucích z nájmu. Tyto služby zajišťuje a hradí naše společnost.

Pokud již přestává dlužník být kontaktní, event. pokud dospějeme k názoru, že již nejsme schopni vlastními prostředky zajistit vymožení pohledávky, pak klienta informujeme a dáváme mu možnost pokračovat ve vymáhání s využitím služeb inkasní agentury či s využitím služeb spolupracující advokátní kanceláře soudní cestou. Tyto služby jsou již zpoplatněny, výši náklady souvisejících s vymáhání sdělujeme klientům předem v rámci volby způsobu vymáhání, kdy inkasní agentura zpravidla nežádá žádné zálohy předem, ovšem účtuje si jako odměnu až 30% z vymožené částky, advokát naopak žádá platbu zálohy předem, v případě úspěšného vymáhání pak veškeré náklady právního zastoupení hradí dlužník, klient tak reálně za právní služby nic neplatí, v případě neúspěšného vymáhání klient hradí pouze dohodnutou zálohu na právní služby.

Při správě nemovitostí  může nastat situace, kdy stav nemovitosti vyžaduje její rekonstrukci. S výběrem a koordinací dodavatelů a prací jsme schopni svým klientům pomoci, za tuto službu si však účtujeme poplatek ve výši 10% z hodnoty veškerých realizovaných dodávek a prací v rámci rekonstrukce.

Rozsah služeb v rámci správy nemovitosti je blíže specifikován ve smlouvě o správě majetku, kterou se svými klienty uzavíráme.

Naše společnost svým klientům však negarantuje ani nijak neručí za úhradu nájemného ze strany nájemců nemovitostí.

 

Prodej nemovitosti

V případě, že se náš klient rozhodne pro prodej nemovitosti, kterou jsme mu dosud spravovali, jsme schopni a ochotni zajistit a zprocesovat i tuto fázi “života” nemovitosti našeho klienta.

Základním dokumentem pro tuto fázi bude, obdobně jako u koupě nemovitosti, plná moc, která opět nastaví pravidla a rozsah zmocnění při procesu prodeje. Řádnou plnou moc pro své klienty připravíme. Po dohodě s klientem je samozřejmě možné realizovat prodej, aniž by byla plná moc podepsána, tj. klient pochopitelně může podepisovat veškerou dokumentaci sám.

V rámci prodeje nemovitosti zajistíme:

 • anonci nemovitostí
 • komunikaci se zájemci včetně realizace prohlídek
 • přípravu smluvní dokumentace související s prodejem (rezervační či budoucí kupní smlouvy, kupní smlouvy) včetně služby advokátní úschovy peněz

Ve fázi prodeje nemovitosti vznikají obdobně jako při koupi konkrétní náklady, jako např. náklady související s inzercí nemovitostí na realitních serverech, realizací prohlídek s klienty, přípravou smluvní dokumentace či zajištění služby advokátní úschovy peněz, s legalizací (ověření podpisů), vidimací (ověřování listin), případně náklady na poštovné, dále je nutno hradit správní poplatek za vklad do katastru, poplatek za převod družstevního podílu, je-li předmětem prodeje družstevní podíl, event. poplatek za přepis (registraci nového vlastníka) u správce bytového domu.

Ve fázi prodeje nemovitosti za své klienty hradíme veškeré náklady související s ověřováním podpisů (včetně apostily v zahraničí) a listin včetně nákladů na poštovné, v rámci udělení plné moci a jejího doručení naší společnosti a dále v rámci uzavření kupních smluv. Dále zajistíme úhradu správního poplatku v souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovitosti, pokud jej nebude hradit kupující strana. V případě, že je předmětem koupě družstevní podíl, správní poplatek za převod družstevního podílu zpravidla hradí kupující (nabyvatel), takto je samozřejmě možné celou transakci prezentovat již ve fázi inzerce.

Příprava plných mocí, dokumentů souvisejících s koupí (budoucí kupní smlouvy, kupní smlouvy, návrhy na vklad), včetně zajištění služby advokátní úschovy, zajišťujeme pro naše klienty v rámci ceny naší služby.

V ceně naší služby jsou tyto náklady:

 • anonce nemovitostí včetně realizace prohlídek
 • ověření podpisů a listin
 • poštovné
 • správní poplatek na katastru (pokud jej nehradí kupující strana)
 • příprava plných mocí
 • příprava smluvní dokumentace (budoucí kupní smlouvy, kupní smlouvy, návrhy na vklad vlastnického práva)
 • advokátní úschova (zajišťujeme pouze u spolupracujících advokátů)

V ceně naší služby nejsou tyto náklady:

 • poplatek za přepis u správce bytového domu (hradí zpravidla kupující strana)
 • poplatek za převod družstevního podílu (hradí zpravidla kupující strana)

Přehled nákladů a jejich orientační výše:

 

 • legalizace 30 CZK podpis, v zahranici vsak vyrazne drazsi, napr. v USA vcetne apostily cca 180 USD za podpis
 • vidimace 50 – 300 CZK/strana
 • překlady 500 CZK/ strana
 • poštovné 3000 CZK (přeshraniční, vnitrostátní je výrazně levnější)
 • správní poplatek na katastru 2000 CZK za každý vklad (vklad zástavního práva do katastru je samostatným vkladem, vklad vlastnického práva do katastru je samostatným vkladem
 • poplatek za převod družstevního podílu (individuální, u bytových družstev, standardně v rozmezí 5000-9000 CZK)
 • poplatek za přepis u správcovské organizace 0-2000 CZK
 • vyřízení úvěru – zpravidla nebývá ze strany bank zpoplatněno
 • běžné čerpání do 1000 CZK
 • expresní čerpání 2000 CZK
 • znalecký posudek 4000 – 5000 CZK